tepelné čerpadlo

Tepelná čerpadla


Jak pracují

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která umožňují odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřevu teplé užitkové vody. Podobně fungují (jen obráceně) obyčejné chladničky. Tepelná čerpadla se skládají ze čtyř základních částí. Výparníku, kompresoru, kondenzátoru a expanzního ventilu, přičemž jednotlivé části jsou propojeny trubicovým vedením.
Čerpadla pak dělíme do několika skupin, podle zdroje, ze kterého teplo odebírají a jakým způsobem jej předávají dále. Například označení tepelného čerpadla jako vzduch/voda znamená, že tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předává ho do topné vody. Tepelná čerpadla mohou odebírat teplo z celé řady zdrojů.

vzduch/voda

Nejsnáze dostupným zdrojem energie je vzduch. Ten je všude kolem nás. K využití této energie jsou určena tepelná čerpadla vzduch/voda.
U procesu získávání tepla dochází k odebírání tepla pracovní látkou. Kapalná pracovní látka se po odebrání tepla z tepelného zdroje vypaří a opustí výparník v plynném stavu. Následně pracovní látka vstupuje do kompresoru, kde se zvyšováním tlaku ohřeje. Zahřátý plyn poté vstupuje do kondenzátoru a odevzdává teplo topné vodě. Během tohoto procesu pracovní látka kondenzuje a stává se znovu kapalnou. Nakonec je pracovní látce, která má ještě stále vysoký tlak, v expanzivním ventilu tlak a teplota snížena a celý proces se následně opakuje. Jednotky dostupné na našem trhu jsou sestaveny z kvalitních a odolných materiálů, zaručujících dlouhou životnost i v nejnáročnějších klimatických podmínkách. Tyto tepelná čerpadla jsou vhodná i pro ohřev teplé užitkové vody.V takovém případě se tepelná čerpadla kombinují s dvouplášťovými ohřívači vody.

země/voda

Dalším zdrojem energie je teplo akumulované v zemi. K využití energie jsou určena tepelná čerpadla typu země/voda. Princip toho čerpadla je mírně odlišný. K tepelnému čerpadlu se teplo přivádí z horniny pomocí povrchových kolektorů (v hloubce 1,2 m) nebo vrtů (až několik desítek metrů). V nich je umístěno plastového potrubí ve kterém cirkuluje nemrznoucí směs. Tato směs odebírá nízkopotenciální teplo okolní hornině. To se následně odpařuje ve vnitřním okruhu (ve výměníku) a za pomoci kompresoru dochází k potřebnému ohřevu a vytápění domu. Délka kolektorů je závislá na výkonu tepelného čerpadla. Pro ohřev teplé užitkové vody se tyto tepelná čerpadla kombinují s dvouplášťovými ohřívači vody.


tepelné čerpadlotepelné čerpadlo